ఇటీవలి వ్యాఖ్యలు

ఇంకా...

వ్యాస వాణి - Wealth Creation

अलब्धलाभो लब्धस्य तथैव च विवर्धनम् ।

प्रदानं च विवृद्धस्य पात्रेभ्यो विधिवत्ततः ।। 

(५९-५७)

alabdhha laabhhO labdhhasya thathhaiva cha vivardhhanam    ।

pradaanam cha vivridhdhhasya paathreybhhyO vidhhivathathaha ।।

Acquiring the wealth/resources through right and just means; multifold development of what is thus acquired; Judicious distribution of such increased wealth/resources among deserving people; - This is the noble duty of an intellectually able and creatively efficient person.   

(Mahabharata - Shanthi Parva: 59-57)

కొత్త నిక్షేపాలు

Player
>>