Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/ListController.php, line 209]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/ListController.php, line 210]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/ListController.php, line 210]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:797) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 458]
Mahabharatam | Mahabharata | Mahabharat | Mahabharata Pravachanam | Kavitraya Bharatam | Nannaya, Tikkana, Errana | Vyasa Bharatam | Telugu Bharatam | Telugu | Download Bharatam | Bharatam | Pandavas | Avadhanam | Samprathi Surendranath | Telugu Books | P V Ramana । మహాభారతం । భారతం । మహాభారత ప్రవచనం । కవిత్రయ భారతం । వ్యాస భారతం । నన్నయ, తిక్కన, ఎఱ్ఱన । తెలుగు భారతం । తెలుగు సాహిత్యం । పాండవులు । అవధానం । సాంప్రతి సురేంద్రనాథ్ | పి.వి.రమణ

1

పాండవుల విరాటనగర ప్రవేశం

ధర్మజుని విరాటనగర ప్రవేశం...

సంస్కృతభారతమర్యాదను అనుసరించి చూస్తే, మొట్టమొదట ధర్మరాజుగారు తనతండ్రి ధర్మదేవతను ప్రార్ధించి, తరువాతపరాశక్తిని ప్రార్థించివిరాటరాజుకొలువు లోనికివెళ్ళాడు. విరాటరాజు చూశాడు. ఎవరీ మహాతేజస్వంతుడైన మహాపురుషుడు? ‘దవ్వులఁజూచి మత్స్యవసుధాపతి యీ చనుదెంచుచున్నవాడెవ్వఁడొనాదుచూడ్కులకు నెంతయువ్రేగయి తోఁచె నె ట్లితం డివ్విధిబొందెనో’అయ్యా! ముఖం చూస్తే బ్రహ్మతేజస్సు, ఆనడకలోని గాంభీర్యము ఆశరీరభంగిమ లోని సార్వభౌమలక్షణము! ఇంతటిమహాపురుషుడు, ఇప్పుడు ఎటువంటి వస్త్రములనుధరించి, తన సహజస్థితికితగని రూపం ఎలాధరించవలసివచ్చింది? ఎవరితను? ఆ కుతూహలముతోనేవిరాటుడు ధర్మరాజురాగానేసాదరంగాలేచి, నమస్కారముచేసి, అయ్యా!మీరే పనిమీద వచ్చారు? మీలాంటివాళ్ళు మాప్రదేశానికిరావటమే మాపుణ్యవిశేషము. మీరుఇక్కడే ఉండవలసింది, ఈరాజ్యాన్ని ఏలుతూ మీరు మాసమీపములోనేఉండండి. ‘ఎయ్యెదిజన్మభూమి కులమెయ్యది యెయ్యెది యున్నచోటుపేరెయ్యదిమీర లిందులకు నిప్పుడువచ్చిన దానికిం గతం బెయ్యదినాకుఇంతయు నేర్పడఁగా నెఱిఁగింపుఁ డున్నరూపయ్యదినావుడున్’విరాటుడు ఇలా అడిగాడు. మీరెవరయ్యా? ఎక్కడినుంచివచ్చారు? ఇప్పటి ఉన్న ఈరూపు నాకు తెలిసేట్లుగా చెప్పాలి. అంటే, ధర్మరాజుచాలాచమత్కారముగాసమాధానముచెప్పారు. తిక్కనగారివాణి. ‘ఉన్న రూపపలుకు నన్నరు లెక్కడఁ గలరు’- నేరుగావేదాంతసత్యంలోనికివెళ్ళిపోయారు. వామనావతారములో విష్ణువును బలిచక్రవర్తి ఎవ్వడివాడవు నీవెక్కడి నుంచి వచ్చావు అనిఅడిగితేఏమిచెప్పాడు? ‘ఇదినాకునెలవని యేరీతిపలుకుదు’ గంభీరమైన అర్థంలో పోతనగారు ఆపద్యాన్ని రచించారుకదా! మరిఇక్కడ తిక్కనగారు ధర్మరాజుతో ఏమనిపిస్తున్నారు. విరాటుడు౦ఉన్నరూపుచెప్పుఅంటే, ‘ఉన్నరూపపలుకు నన్నరు లెక్కడగలరు?’- అయ్యా!యథార్థమైనస్వరూపాన్నివివరించగలిగినతత్వజ్ఞానిఎవరున్నారు? ఎవరిస్వరూపముఏదిఅంటే, ఏస్వరూపము? ఈశరీరమా? శరీరభంగిమలా? శరీరములోని కరచరణాద్యవయవసహితమైన ఆకారవిశేషమా? ఏదిఉన్నరూపు? ఈఉన్నరూపు వెళ్ళిపోతుందే అప్పుడులోపల ఉన్నరూపు ఇటువంటిది అంటే అది నిరాకారము. దానికి ఆకారము లేదు. ఎన్నివిధాలుగాచెప్పారు.

        ‘అస్థూల మనణ్వహ్రస్వ మదీర్ఘ మలోహిత మస్నేహ మచ్ఛాయ మతమః అవాయుః అనాకాశ మసంగ మరస మగన్ధ మచక్షుష్క మశ్రోత్ర మవాక్ అమనః అతేజస్క మప్రాణ మముఖ మమాత్ర మనన్తర మబాహ్యమ్’    (బృహదారణ్యకోపనిషత్),

యస్మిన్సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః’(ఈశావాస్యోపనిషత్)-

అది ఆకారరహితమైన పరబ్రహ్మతత్వస్వరూపమే. ప్రతిఒక్కడి అంతరంగ స్వరూపములో ఉంటుందన్నవిషయాన్నిగుర్తిస్తే,‘ఉన్నరూపుచెప్పనరు లెవ్వరుగలరు? ఎవరుంటారు? ‘తోఁచినట్లు పలుకు వలుక నైనచందమయ్యె’- కాబట్టిఅదిఇదమిత్థమని, ఏదోచెప్పలేనిది. సీతాదేవి స్వయంవరంలోరామచంద్రమూర్తిశివధనుర్భంగముచేసేసందర్భములోఆయనవెళుతుండగాపైకిచూస్తేసీతాదేవిముఖంకనపడింది. ఆసీతాదేవినిచూసినప్పటివర్ణనఅత్యద్భుతమైనరీతిలోచేసారు. ‘ఇదిఇదమిత్థమనినిర్ణయింపగారాని దేకోర్కెయోరూపుగైకొనిన యట్లు’(విశ్వనాథసత్యనారాయణ– రామాయణకల్పవృక్షం), మరిఆకారరహితమైన భావము సాకారము అయితే ఏవిధముగా ఉంటుందో, అలాగకనబడింది.ధర్మరాజు ఇక్కడ ‘ఉన్నరూపు పలుకునరులు ఎవ్వరుచెప్పలేని దానికి’ఆకార రహితమైన చైతన్యస్వరూపాన్ని సాకార సహితంగా ఎవరు చెప్పగలరు? కాబట్టి ‘తోచినట్లుపలుకువలుక నైనచందము’- తోచినట్లుచెప్పాలి కనుక నాకు తోచినంత వరకు చెప్తాను. ‘కాకంతపట్టిచూడఁగలరె యెట్టివారు’- ఎవరికితెలుస్తుందియథార్థం? చెప్పలేరుకదా! కాబట్టి, 

Player
>>