Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/ListController.php, line 209]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/ListController.php, line 210]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/ListController.php, line 210]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:797) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 458]
Mahabharatam | Mahabharata | Mahabharat | Mahabharata Pravachanam | Kavitraya Bharatam | Nannaya, Tikkana, Errana | Vyasa Bharatam | Telugu Bharatam | Telugu | Download Bharatam | Bharatam | Pandavas | Avadhanam | Samprathi Surendranath | Telugu Books | P V Ramana । మహాభారతం । భారతం । మహాభారత ప్రవచనం । కవిత్రయ భారతం । వ్యాస భారతం । నన్నయ, తిక్కన, ఎఱ్ఱన । తెలుగు భారతం । తెలుగు సాహిత్యం । పాండవులు । అవధానం । సాంప్రతి సురేంద్రనాథ్ | పి.వి.రమణ

2

నేనుసమయానికి తగినవాక్యాన్ని చెబుతాను అని ఆయన తన గౌరవాన్ని నిరూపించుకునే పద్ధతిలో వేదాంతవిజ్ఞానసమన్వయజ్ఞానస్ఫోరకమైన పరిచయము చేసుకొని విరాటరాజు ఆస్థానములో స్థిరమయ్యాడు.ఆవిరాటరాజు మీరుమాదగ్గరే ఉండి మమ్మల్ని మారాజ్యాన్ని పాలించడములో మాకు దిశానిర్దేశం చేయవలసింది అన్నాడు.ధర్మరాజు కూర్చున్నాడు. కూర్చున్న ధర్మరాజుకు సత్కారాలు చేశారు.

విరాటనగర ప్రవేశం - భీముడు...

తరువాతకాసేపటికి ఒకపెద్ద కోలాహలము జరిగినట్టు అనిపించింది. అందరికి దృష్టి ఒకవైపుకు మళ్ళింది. ఏమిటి అంటే, ‘చట్టువంబొకచేతఁ బట్టి ఖడ్గము సంకఁదగిలించి సురియతో బిగియద్రిండు గట్టిననునుఁజేలకప్పెంతయును జెన్నుసేయంగ’- వస్తున్నాడండీ మహా పురుషుడు. తన ఆకారవిశేషాన్ని సేవాధర్మంలోనికి మార్చుకొని వంటలవాడిగా ప్రవేశిస్తున్నాడు భీముడు. ఎట్లావచ్చాడు? ‘చట్టువం బొకచేతఁ బట్టి’- ఆయన ఒకచేత్తో గరిట పట్టుకున్నాడు. ‘ఖడ్గము’- కత్తికూడా ఉండాలి కదా రక్షణకు. ఆకత్తి చంకలో తగిలించుకున్నాడు. కుడిచేతిలో గరిట పెట్టుకున్నాడు. ‘సురియతోబిగియద్రిండు గట్టిన’- బొడ్డులో ఒకచాకు దోపుకున్నాడు. మరివంటవాడు కదా! కూరగాయలు తరుక్కోవాలి అంటే సురియకావాలి కదా!అలాంటి దాన్ని గట్టుకొని నడుముచుట్టూ దట్టి కట్టుకున్నాడు. ‘కప్పెంతయును జెన్ను సేయంగదాపలి చేతియందు బెడిదంపుఁ గోలలుబెడఁ గొంద’- ఎడమచేతిలోకఠినమైన శూలాలు పట్టుకున్నాడు. కావలసినపరికరాలు అన్నీ పెట్టుకున్నాడు. అతడిని విరాటుడు చూశాడు. ‘బహువర్ణ చిత్రితాజినము పైచీర గాఁగ’- ఆయన ధరించిన వస్త్రము, నానావర్ణములతో ఉన్నది. ఆశరీరమును కప్పినది చిత్రవిచిత్ర వర్ణసహితమైన వస్త్రం.చూసే వారికి ఆశ్చర్యము కలిగింది. ఈఆకారవిశేషము ఏమిటి?ఇలాకత్తిపట్టుకొని వచ్చాడు? అంతఎత్తుమనిషి. చెమటలుకారుతూ అలసినశరీరముతో ఉన్నాడు. ‘అంతంతం గనుంగొని’ ‘ఉలుకునువెక్కసపాటును’- అందరు కొంచెం ఉలిక్కిపడ్డారు, వెక్కసపాటు పడ్డారు. ‘ధాత్రిరమణుడు’ కూడాకొంచెం ఉలిక్కిపడ్డాడు ఎవడుఇతను అని. ‘విహరింపమానవాకృతిసహితంబుగమహికి నర్థిఁ జనుదెంచినపద్మహితుఁడొ’- ఓహో! మానవాకారముధరించి ఇక్కడికివచ్చిన సూర్యుడా? ఇతని తేజస్సుచూస్తే వెలిగిపోతోంది. వేషంచూస్తేఇలా ఉన్నది. మరిఏదోమాయతోవచ్చినసూర్యుడా? ‘ఏమికులంబునవాఁడొకొ? నామం బెద్ది యగునొక్కొ?’ ఎక్కడినుంచివచ్చాడు? అని ‘నా భృత్యులలో నీ మనుజోత్తముఁ దొల్లియు నే మెఱుగుఁదు మనఁగ నిచట నెవ్వరు గలరో?’ఇతనివేషధారణచూస్తే, ఒకసేవకుడిలాగాఉన్నాడుకాని, అంతకుముందు వచ్చిన బ్రహ్మజ్ఞాని అయిన ధర్మరాజు లాగాలేడుకదా! భీముడు?ఇతడు సేవకుడిలాగా వచ్చినవాడిని చూస్తే, నాభృత్యులలోఇటువంటి ఆకారవిశేషము కలిగిన సేవకుడిని నేనుఇది వరకు చూసినట్టే లేదు.నాగమని కకురాకుండానా పరిచారకులలో ఎవడైఉంటాడు? ‘అనుచుండ’వీరుఇలా అనుకుంటూ ఉండగా, భీముడు మెల్లగా వచ్చాడు. ‘అల్లనవచ్చిపవనపుత్రుఁడుమనుజేంద్రునకుజయశబ్ద యుతముగ వినయంబున మ్రొక్కివిన్నవించె’- దగ్గరకువచ్చాడు, నమస్కారముచేశాడు, మహారాజులవారికి స్వస్తి అన్నాడు.అనిచేతులు గట్టివినయంగా ఒకవైపునిలిచి పలికాడు. రాజు కుతూహలముగా చూశాడు. సందేహమునివారణ అయ్యింది. ఇతడు ఇదివరకు ఉన్నపరిచారకుల లోనివాడుకాదు. ఎవడోకొత్తగా ఇప్పుడు మన ఆస్థానానికి దేనినో ఆశించి వచ్చాడు. భీముడు చెప్పాడు.

శా.          దేవా!నాలవజాతివాఁడనిను నర్థిం గొల్వఁగావచ్చితిన్
           
   సేవాదక్షత యొండుమై నెఱుఁగనీచిత్తంబునన్మెచ్చున
           
   ట్లేవండం గడు నేర్తుబానసమునం దిచ్చోటనేకాదున
           
   న్నేవీటన్మిగులంగ నెవ్వఁడునులేఁ డెబ్భంగులం జూచినన్     (విరాట. 1-218)

Player
>>