Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/ListController.php, line 209]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/ListController.php, line 210]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/ListController.php, line 210]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/lib/Cake/Utility/Debugger.php:797) [CORE/Cake/Network/CakeResponse.php, line 458]
Mahabharatam | Mahabharata | Mahabharat | Mahabharata Pravachanam | Kavitraya Bharatam | Nannaya, Tikkana, Errana | Vyasa Bharatam | Telugu Bharatam | Telugu | Download Bharatam | Bharatam | Pandavas | Avadhanam | Samprathi Surendranath | Telugu Books | P V Ramana । మహాభారతం । భారతం । మహాభారత ప్రవచనం । కవిత్రయ భారతం । వ్యాస భారతం । నన్నయ, తిక్కన, ఎఱ్ఱన । తెలుగు భారతం । తెలుగు సాహిత్యం । పాండవులు । అవధానం । సాంప్రతి సురేంద్రనాథ్ | పి.వి.రమణ

5

అని ‘బాంచాలరాజనందనరాజమందిరంబు చక్కటికినరుగు నవసరంబున’ ఆమె రాజాంతః పురానికి వెడుతుంటే ‘మత్స్యరాజమహిషిద్రౌపదీదేవి నాలోకించికుతూహలంబున’ మత్స్యరాజు పట్టమహిషి సుదేష్ణాదేవి చూసింది.వస్తున్న ద్రౌపదిని గవాక్షంబునుంచి చూసి ‘ఎక్కడనుండి యెక్కడకు నేఁగెడినోయిది యొక్కకాంత’ ఎక్కడికివెడుతోంది ఒంటరిగా, ఏమిఆ రూపము? ఏమి ఆసౌందర్యరేఖా తనూవిభవము? కానీ దుమ్ముపట్టిన మాసిన వస్త్రంకట్టుకుని ఈవిధమైన అలంకారంతో పరిచారికారూపాన్ని స్ఫురించే అలంకరణవిశేషంతో వెడుతోంది ఎవరూ? ‘పెంపుసొంపు మనకేర్పడుచున్న దిదావినీతయైస్రుక్కుచు నీచభామినులచొప్పునఁ బల్కెడు’ ఎవరూ! తనఔన్నత్యాన్ని వదలి ఆభాషణములు చేస్తూ వస్తున్నది ‘అనిపలికి పనుపఁబ్రౌఢాంగన లిరువురు’ ఇద్దరిని పంపించింది పిలుచుకు రమ్మని. ఆప్రౌఢలు వెళ్ళి ‘విరాటుమహిషిని నుఁదనపాలికిఁ బిలువఁబంపె’ విరాటరాజు పట్టమహిషి నిన్ను పిలుచుకురమ్మన్నారు అని చెప్పారు. వాళ్ళతో ‘తన తలచీరయరసి’ ఒక్కసారి కప్పుకున్న వస్త్రాన్ని సర్దుకుని ద్రౌపది వారితో వెళ్ళింది. ఆమెను చూసి సుదేష్ణాదేవి ‘కేకయరాజ నందయును’ఆమె కనుక్కుని ‘కనుఁగొని గారవంబును మొగంబును గేలుఁబురః ప్రసారముం దనువునునమ్ర భావమును దంతమరీచులు సామినిర్గమంబునుదనలోఁగడల్కొనఁగ’ ద్రౌపదిని చూడగానే సుదేష్ణాదేవి, రూపంలోదాగిన ఆ తేజస్సు ఎక్కడకు వెడుతుంది? మాయమైపోదు కదా! ఇప్పుడు ఈ వేషధారణలోవస్తున్నా, ఆ వేషధారణ వెనుక శరీరంలో ఉన్న అంతరాత్మ, సంస్కార శీలవిశేష జనితమైన తేజస్సు ద్రౌపదిలో వెలుగుతుంటే సుదేష్ణకు తనకు తెలియకుండానే గౌరవభావం వచ్చింది. చేతులు జాపింది. దగ్గరకు రమ్మన్నది. కించిత్మందహాసం చేసింది. మందహాసంతో విడివడీవిడివిడకున్నపెదవుల మధ్యనుంచితళుక్కుమన్నదంతకాంతులతో ద్రౌపదికి స్వాగతంచెప్పింది. రావమ్మా! అన్నది. అనినువ్వుఎవరివి? ఏమిటీ? అని అడిగింది. ఆమెవిశేషంచెప్పింది.

చెప్పినతర్వాత అమ్మా! విను. ‘నీరూపముసూచి’ ఆహా! నిన్నునేను పనిలో పెట్టుకోవటానికి నాకేమీ ఇబ్బందిలేదు. నువ్వుఉండవచ్చు. అయితే ద్రౌపది వెంటనే జవాబు చెప్పింది. ‘తగవుమైఁ పరిచారికా ధర్మములకు నెల్లఁజాలి వర్తించితి’ అరణ్యపర్వంలో ద్రౌపదిచేసిన సేవంతాకూడా పరిచారికా ధర్మమేకదా! వచ్చిన మునులకు, ఆహూతులకు ఆమే ఆదరించి తానే స్వయంగా పెట్టేది. కాబట్టి పరిచారికాధర్మములు ఎన్నున్నాయో వాటిని నేను ఉత్తమస్త్రీని అయినా చేసినదాననే కనుక ‘తల్లివినుమునాకుఁ బ్రాణంబుప్రాణమైనన్నుఁ దన్నకాఁగభావించి యా దేవిగారవించు’ ద్రౌపది ఏం చెబుతోందంటే, ‘నేను ద్రౌపది దగ్గరే ఉండే దానిని’ నిజానికి ద్రౌపదే తన సేవాధర్మాన్ని ప్రకటిస్తూ పరిచారికా ధర్మంతో అరణ్యవాసంలో అందరికీ సేవలుచేసింది. ఇప్పుడు ఈపరిస్థితి వచ్చిందని నేను ద్రౌపదికి సమీపంగా ఉన్నాననే విషయంచెబుతూ ఒకవిషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సుదేష్ణాదేవి అన్నది.

క.            నీచములయ్యెడుపనులకు
               నాచాలమియెఱిఁగిమన్ననకుఁబాత్రముగా
               నీచిత్తంబునఁ గైకొని
                యాచారముదప్పకుండనరయుమునన్నున్                     (విరాట. 1-318)

   అమ్మా! ఒకఆచారముంది. నన్నుచూస్తే నీకేవిధమైన గౌరవభావం ఆకస్మికంగా కలిగిందో ఆ గౌరవభావాన్ని సంతతము నీ మనస్సులో ఉంచుకుని, నన్ను నీచమైన పనులకు నియోగించకుండా నాకు తగిన పనులకు మన్ననతో స్వీకరించి ఆదరిస్తే చక్కగా ఇక్కడ ఉంటాను. ‘కలపములు గూర్పబహువిధ తిలకంబులు వెట్ట’ నేను నానా విధములైన సౌందర్యరేఖా స్ఫోరకములైన అలంకారములను చేయగలను. వివిధములైన కేశపాశ బంధురములు కూర్చగలను. అత్యద్భుతమైనరీతిలో వివిధములైన పుష్పమాలికా విన్యాసములు చెయ్యగలను. ఈమాట చెప్పేటప్పటికి సుదేష్ణ ద్రౌపదివైపు తేరిపార చూసింది. ఈమె సేవాధర్మంలో ఉంటోంది. ఈవిధమైన సేవలు చేస్తానంటోంది. అలంకరణకు తగిన నైపుణ్య మంతా తనదగ్గర ఉందంటోంది. స్వయంగా వెలిగిపోతున్నసౌందర్యవతి. ఆమెకు ఒక్కసారి స్త్రీ సహజమైన అనుమానం వచ్చింది.

Player
>>