కీచక వధ7

ఉ.           అంగజరాగమత్తుఁడగు నన్నకు నిమ్మెయినైనఁ బ్రీతిసే      
               యంగలవార మీ జఱభి యాతని తోడన తీఱుఁగాక యం
               చుం గొనిపోయి దైన్యమున సూతునిపీనుఁగు మీఁదఁ బాండు        
               పుత్రాంగనఁబెట్టి, కట్టిరి దయా పరివర్జిత చిత్తవృత్తులై                (విరాట. 3-17)

               ‘అంగజరాగమత్తుఁడగు నన్నకు’ - ఈమెను చూసి ఈమె మీద వాంఛతో తపించిపోయిన మా అన్నకు, ‘ఇమ్మెయినైనఁ బ్రీతిసేయంగలవారము’ - అన్నగారి శరీరంతో ఈసైరంధ్రి శరీరాన్ని చుట్టిపెడితే అప్పుడయినా వాడి ఆత్మ శాంతిస్తుంది అని, వాడి కళేబరానికి ద్రౌపదిశరీరాన్ని కట్టి తీసుకుని పోయారు.

Player
>>